Home

Welkom op de website van Stichting belangenbehartiging Ruiters/Menners van Herperduin en Maashorst

Nieuwe bestuursleden en sponsors gezocht

Op dit moment bestaat ons bestuur uit 4 personen; twee uit Herpen, één uit Schaijk en één uit Uden. Twee bestuursleden, die al sinds 2016 actief zijn, hebben aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden voor onze stichting i.v.m. een verhuizing & drukte in de werksituatie. We zijn daarom op zoek naar nieuwe bestuursleden die wonen en rijden/mennen en/of hippisch ondernemer zijn in de regio Maashorst/Herperduin. De vertrekkende bestuursleden blijven actief tot zich nieuwe kandidaten hebben gemeld.

Voor meer informatie neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar

info@ruitersmennersherperduinmaashorst.nl.


Sponsors gezocht

Onze stichting is in 2016 opgericht. Destijds hebben we van veel ruiters, menners en ondernemers een financiële gift ontvangen waarmee wij o.a. de oprichtingskosten bij de notaris, georganiseerde informatiebijeenkomsten en onze website hebben bekostigd. Na 8 jaar is dat potje nu bijna leeg. Wij zijn op zoek naar sponsors die met een logo/adres/website-adres (indien gewenst, niet noodzakelijk) een plekje op onze website willen financieren waardoor wij o.a. onze jaarlijkse kosten voor het beheer van deze website kunnen bekostigen. Privé- en/of anonieme donaties zijn uiteraard ook welkom.

Klankbordgroep Bezoekersstromenonderzoek 6 mei 2024

Tijdens de participatiebijeenkomst op 14 maart jl, waarbij twee van onze bestuursleden aanwezig waren, is de aanwezigen gevraagd zich eventueel aan te melden voor toekomstige bijeenkomsten (klankbordgroepen). Onze beide bestuursleden hebben dit uiteraard gedaan en hiervoor uitgenodigd. Zij zullen beiden aanwezig zijn bij de klankbordgroep Bezoekersstromenonderzoek op 6 mei, georganiseerd vanuit De Maashorst. Hierover volgt later een terugkoppeling mocht dit nuttig zijn.


Participatiebijeenkomst Maashorst 14 maart 2024

Zoals jullie wellicht weten is de gebruikersraad opgeheven. Wij kunnen de ruiters en menners uit deze regio daardoor niet meer georganiseerd vertegenwoordigen bij bijeenkomsten die de Maashorst aangaan.

Daarvoor in de plaats komt er een een nieuwe, brede informatie- en participatiebijeenkomst. Het is de bedoeling dat iedereen bij deze bijeenkomst de kans krijgt om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van natuurgebied De Maashorst. Dit betekent dus dat wanneer je je mening over een bepaald onderwerp wilt delen, of wilt meepraten, je daar zelf bij aanwezig moet zijn!

De eerstvolgende bijeenkomst is aanstaande donderdag 14 maart van 19.15 tot 21.30 uur bij Cultureel centrum Nesterlé, Parkstraat 2 in Nistelrode.


Breng je rijvereniging, manege of pansionstal op de hoogte zodat het bericht zoveel mogelijk belanghebbenden bereikt. Voor meer info lees je dit bericht op de website van Maarhorst.

Augustus 2023 - Geef je mening over de concept gebiedsvisie

Als één van de recreatiegroepen (en 'voormallig' deelnemer van de gebruikersraad) is ons de "concept gebiedsvisie" toegestuurd.
In bijlage 3 is een stuk opgenomen dat ons bestuur, samen met de mountainbikers, heeft ingezonden als eerste reactie.


In het kader van openheid en transparantie, en omdat het onmogelijk is deze stukken aan de 2000 mensen die onze achterban vertegenwoordigen te sturen, kiezen we ervoor de concept stukken hier te publiceren. Zo bereiken we ook ruiters, menners en hippische ondernemers die nog niet bij ons zijn aangesloten. Wel zo helder.

We willen graag de op- en aanmerkingen van jullie als onze achterban hierover ophalen. Lees de stukken en stuur ons voor 20 augustus je input toe. We bundelen dit en sturen dit samen met de inbreng van het bestuur nog één keer in september in de gebruikersraad. In september wordt het dan in de gemeenteraad vastgesteld.

Update Mei 2023

Vanuit de Maashorst is eenzijdig, en vrij plotseling, besloten om de Gebruikersraad (waarin o.a. de recreanten zitting hebben) te ontbinden. Daarvoor in de plaats wil Maashorst 2x per jaar een inloopbijeenkomst voor iedereen organiseren. Voor onderwerpen/projecten waarbij specifieke belangengroepen zijn betrokken, worden vanuit die groepen mensen opgeroepen mee te denken.
Wij vinden het jammer dat er plotseling is besloten om de gebruikersraad, als onderdeel van de burgerparticipatie, te ontbinden. Wij blijven dit punt volgen.
Als gebruikersraad mogen we in september nog wel onze input leveren over de concept Gebiedsvisie die is opgesteld.
Voor wie geïnteresseerd is; gemeente Maashorst heeft in april 2023 de Visie en uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie uitgebracht. Je kunt die hier lezen.

Update februari 2023

 • Eind 2022 is er een prettig overleg geweest met de beleidsmw recreatie/buitengebied van de gemeenten Maashorst, Bernheze en Oss. Daarin is onze wens besproken meer routes en toegangspoorten voor ruiters/menners te creëren in de Maashorst. Ook de koppeling Herperduin/Maashorst (via gevaarlijke rotonde N324) is daar besproken. We gaan met ruiters/menners in gesprek om te komen tot een voorstel poorten/routes Maashorst dat we kunnen indienen als voorstel.
 • De bespreking van het concept Ibep is door de gemeenteraad Maashorst 'on hold' gezet tot na de vaststelling van de gebiedsvisie.
 • Visitbrabant heeft het beheer en het digitaal beschikbaar maken van de ruiter/menroutes in Maashorst en Herperduin overgenomen van Ruiter en Mennen. Meer daarover (en de digitale routes) kun je vinden op de pagina routes.
 • De vrijwilligers, die zich eerder hadden aangemeld op verzoek vanuit Visitbrabant, voor de controle van de routes worden niet meer ingezet. Eenzijdig is vanuit Visitbrabant gekozen om een eigen mw hiervoor in te zetten. Mocht je als ruiter/menner iets vinden/zien in de Maashorst of Herperduin (t.a.v. de ruiter/menroutes) dat niet klopt, geef dat dan aan ons door. Wij zetten het dan door naar Visitbrabant.

Omwonenden/recreanten Maashorst!
Ga naar de inloopdagen Gebiedvisie


Naast het nieuwe concept IBeP Maashorst (Inrichting en Beheersplan) 2022-2028 - pdf wordt ook in de nieuwe nog op te stellen Gebiedsvisie (wordt volgend jaar vastgesteld) gesproken over toegankelijkheid en recreatie in de Maashorst. De Maashorst organiseert nu inloopdagen waar je je mening kunt geven over wat goed is en wat beter kan in het gebied.

Ons bestuur zal hiervoor ook input aanleveren, maar belangrijk is ook dat jij laat weten wat je ervan vindt! Dus wil je vrij blijven rijden en mennen in de Maashorst en Herperduin (in en buiten de begrazing), heb je opmerkingen over routes, poorten of andere zaken die voor jou belangrijk zijn? Ga naar de inloopdagen.

Concept Ibep 2022 - 2028; geef je mening!


Er ligt weer een nieuw concept IBeP Maashorst (Inrichting en Beheersplan) - pdf voor 2022-2028. Belangrijk voor omwonenden, en zeker ook voor ons als recreanten! Het is een heel stuk maar lees het aub door, dit is belangrijk voor de toegankelijkheid van ons gebied.
Dit nieuwe Ibep wordt binnenkort vastgesteld en recreatie en natuur staan hier ter discussie. Wij hebben dit concept IBeP gekregen en ontvangen graag jullie input voor 13 oktober 2022 via email info@ruitersmennersherperduinmaashorst.nl, zodat we het mee kunnen nemen naar de vergadering op 18 oktober. We hebben jullie steun hard nodig. Alvast bedankt, jullie inzet wordt gewaardeerd!

Bord staatsbosbeheer palmstraat schaijk

Ruiterroute door de Maashost weer toegankelijk

De ruiter- en menroute door de Maashorst (van knooppunt 36 naar 37 en vice versa) was tijdelijk niet beschikbaar ik verband met werkzaamheden aan het Slingerpad. Inmiddels zijn de tijdelijke rasters weer weggehaald en is de route door de Maashorst weer beschikbaar. Er is een nieuw ruiter/menpoort geplaatst.


Meer informatie lees je hier.

Arcadisrapport "evaluatie Grote Grazers / belevingsonderzoek" De Maashorst


Eind 2020 verscheen het Arcadisrapport "Evaluatie Grote Grazers / belevingsonderzoek De Maashorst". In maart 2021 stuurden wij over de wijze waarop dit onderzoek en rapport tot stand is gekomen een reactie naar alle gemeenteraadsleden binnen de gemeenten Oss, Uden, Landerd en Berneze. Binnenkort staat het rapport binnen die gemeenteraden op de agenda.

Onze reactie is gezamenlijk met een 3-tal andere belangengroeperingen tot stand gekomen (als Maashorst community c.q. belanghebbenden/participanten). Daarnaast is vanuit ons en de 5 andere belangengroeperingen in ons gebied nog een aparte brief met bevindingen en kanttekeningen hierover naar de 4 gemeenteraden gestuurd.

Eerder verschenen nieuwsbericht hierover

Brabants Dagblad 18-3-21

Vanaf 21 april 2021 gewijzigde I&R wetgeving voor iedereen met een paard/pony!


Opgelet! Vanaf 21 april aanstaande verandert het I&R (Identificatie en Registratiebeleid) voor iedereen die een paard/pony bezit! De nieuwe Europese diergezondheidsverordening treedt dan namelijk in werking.
Alle paarden moeten geregistreerd worden en wat nieuw is: er moet ook bekend zijn wáár de paarden worden gehouden. Dit betekent dat de paardenhouders verantwoordelijk worden voor de registratie van paarden. In deze Europese wet zijn paardenhouders in twee groepen op te delen: de verantwoordelijke voor de locatie en de verantwoordelijke voor het paard. De verantwoordelijke voor het paard moet zorgen voor de registratie. Dit kan de eigenaar zijn, maar ook de persoon waar een paard langere tijd wordt ondergebracht. De verantwoordelijke voor de locatie moet zorgen dat de registratie en het aantal paarden op de locatie klopt. Dit kan dus een stichting zijn die eigenaar is van de locatie en deze doorverhuurd aan een manege of een ruiter. Of een paardenhouder professioneel of hobbymatig is, maakt niet uit. En ook als je alleen een weiland hebt waar paarden staan, telt het als locatie.
Meer info lees je op de website van het ZLTO (webinar), de website van het LTO of in deze PDF.

Bord staatsbosbeheer palmstraat schaijk

Foutieve borden in de Maashorst

Begin augustus 2019 werd dit bord gezien aan de Palmstraat in Schaijk (foto hiernaast). Ten onrechte staat daarop vermeldt dat ruiters, menners en fietsers niet buiten de routes mogen komen. Dit is niet correct. In 2017 is via nieuw beleid in de Maashorst vastgelegd (ook via de gemeenteraden van Oss, Uden, Landerd en Bernheze) dat recreanten (ruiters/menners) ook buiten de routes op alle paden in Maashorst en Herperduin mogen rijden/fietsen. Het gaat in de Palmstraat om een 'oud' bord dat nog vervangen wordt. Meer info in dit artikel.
In de regio Uden (o.a. bij Naat Piek, bij de ruiterroute nota bene) staan ook nog oude borden van staatsbosbeheer waarop is aangegeven dat paarden geen toegang hebben tot het gebied. We hebben verzocht aan Maashorst en gemeente Uden om ook deze borden te vervangen door exemplaren die voldoen aan het huidige beleid.

Geef je mening! 

Als één van de deelnemers van de Gebruikersraad van de Maashorst is ons de nota “Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst” toegestuurd. Tot 1 april 2019 is er ruimte om hierop te reageren. We bespreken de notitie ook nog binnen ons bestuur. Mocht je er een reactie op willen geven dan kan dat natuurlijk. De concept notitie is hier te downloaden (pdf). Stuur ons een reactie via het contactformulier.

Korte berichten - 27-11-2018

 • We organiseren in december geen informatiebijeenkomst. Die wordt verplaatst naar voorjaar 2019.
 • In januari 2019 bespreken we met Maashorst in Uitvoering ons voorstel voor meer routes in de begrazingsgebieden en meer ruiter/menpoorten. Momenteel heeft Maashorst maar 5 van dit soort toeganspoorten. Later meer.
 • Nogmaals verzoek aan alle ruiters en menners om fietspaden, wandelpaden en m.n. de witte gravelpaden (specifiek aangelegd voor wandelaars en rolstoelers) niét te gebruiken! Dit voorkomt schade aan de paden en zo geven we iedereen de ruimte.
 • We zijn nog bezig met een nieuwe website. Binnenkort verschijnt ook weer onze nieuwsbrief.

Leuke activiteiten voor ruiters/menners uit onze regio

Wordt lid van onze besloten groep op Facebook. Ruiters en menners organiseren regelmatig onderling leuke activiteiten waar je aan kunt deelnemen. Denk aan creatief, rondleidingen, clinics, lezingen, bosritten, lessen, etc. etc.

Wordt lid door je aan te melden bij onze besloten groep op Facebook: klik hier om naar de besloten groep te gaan.

Volg ons op Instragram, we delen daar ook jouw foto's en video's.

We zijn ook actief op Instagram. Volg ons en tag ons of gebruik #sbrmhm als je een foto of video door ons wilt laten delen.

Ga naar ons instagramaccount: https://www.instagram.com/stichtingruitersmenners_hm/

Vriendelijk doch dringend verzoek ivm gebruik "padvast" paden!

Recentelijk zijn er op een paar locaties in gemeente Uden en Bernheze een aantal paden aangelegd, voornamelijk bedoeld voor mensen met een rolstoel/een beperking en wandelaars, verhard met Padvast (een grijze half verharde bedekking zoals op de foto). Pas na minimaal 6 maanden is zo’n pad goed uitgehard/ingezonken.


Wij hebben klachten en meldingen ontvangen over ruiters en menners die schade aan deze paden aanbrengen wanneer met paarden/span overheen wordt gereden

Ondanks het feit dat is toegezegd dat van alle paden gebruik mag worden gemaakt, verzoeken wij alle ruiters en menners met klem om deze paden niet te gebruiken. Een goed alternatief is om de naastliggende berm te gebruiken.


Hierdoor blijven de paden heel, en kunnen alle gebruikers van De Maashorst optimaal van dit prachtige stukje natuur blijven genieten. Wij hopen op jullie begrip en medewerking.

Jouw mening gevraagd!

Voor de ruiter/menpoorten in natuurgebied Herperduin willen we van jullie graag weten wat de gewenste afmetingen (in cm) zouden moeten zijn. Wij zullen vervolgens onze uiterste best doen om daarvoor te strijden in ons overleg met gemeente en Maashorst.


Maat A is breedte opening/doorgang (b.v. 190 cm) en

Maat B is hoogte van de handgreep (b.v. 160 cm).


Geef vóór 16 februari a.s. de ideale maten aan ons door via e-mail naar info@ruitersmennersherperduinmaashorst.nl of onder het bericht op Facebook.

Alvast dank!

Afgevaardigde naar Raad van Advies

Tijdens de laatste gebruikersraad op 22 januari is ons bestuurslid Iris Arts gekozen om als één van de deelnemers naar de Raad van Advies te worden afgevaardigd. Zij zal daarbij de belangen van alle deelnemers van de gebruikersraad behartigen.

1 december informatiebijeenkomst

Op vrijdag 1 december 2017 organiseerden we onze informatiebijeenkomst voor ruiters, menners en ondernemers in Uden. We hebben kort stil gestaan bij wat er het afgelopen jaar is gebeurd, waar we nog mee bezig zijn en de uitdagingen voor detoekomst. De uitkomst van deze bijeenkomst zullen we binnenkort aan jullie terugkoppelen. We nemen dan ook de eerder door jullie ontvangen knelpunten, en welke daarvan al zijn opgelost, mee.

Als ondernemer 'in the picture'? Meld je aan!

Wij hebben plannen om ondernemers uit de regio 'in the picture' te gaan zetten via onze Facebookpagina, website en/of nieuwsbrief. Denk aan maneges en pensionstallen, maar ook aan bijvoorbeeld (horeca)ondernemers die overnachtingsmogelijkheden of tijdelijke rustpunten bieden voor ruiters en menners. Meld je aan via e-mail en we nemen contact met je op om de omgelijkheden te bespreken. E-mail: info@ruitersmennersherperduinmaashorst.nl

Knelpunten & wensen? Geef ze aan ons door!

In september wordt er in het gebruikersoverleg door de diverse gebruikersgroepen gesproken over de eventuele knelpunten in het gebied. Wij verzoeken alle ruiters en menners om bij ons aan te geven welke knelpunten jullie ondervinden en welke wensen er eventueel zijn. Wij nemen ze dan mee naar het gebruikersoverleg. E-mail ze voor eind augustus naar info@ruitersmennersherperduinmaashorst.nl

Vergeet niet eventueel een locatie te vermelden. Gebruik hiervoor eventueel de beschikbare kaart van het gebied (PDF) - klik hier

Ruiters en menners doen mee aan proeven met wisenten

In de maanden juli en augustus staan er, georganiseerd vanuit ARK en onder begeleiding van Staatsbosbeheer, wekelijks proeven gepland in de Maashorst. Een kleine groep ruiters en/of menners gaat dan, onder begeleiding, het begrazingsgebied in bij de wisenten. Dit onder leiding van experts. Veiligheid staat hierbij voorop. Onze stichting heeft geen rol/verantwoordelijkheid in/bij deze proeven. Wij verwijzen alleen ruiters/menners, die hieraan willen deelnemen, door naar ARK. Over de voortgang houden we jullie op de hoogte.

Maashorst Open opgegaan in onze stichting

Op 18 juni jl is belangengroep Maashorst Open opgegaan in onze stichting. Onze stichting is daardoor een duidelijk aanspreekpunt geworden voor ruiters en menners in de regio  Herperduin/Maashorst.

Opening nieuwe Ruiter- en Menroutes Maashorst & Maashorst-rit

Op 18 juni zijn de nieuwe ruiter- en menroutes in de Maashorst feestelijk geopend. De routes liggen (nu nog) buiten het begrazingsgebied m.u.v. 3 doorsteken.

Ruiters en menners hebben die dag deelgenomen aan de Maashorst rit. Een tocht van zo'n 10 km langs de nieuwe routes vanuit 4 verschillende startpunten. Foto's en filmpjes van deze dag volgen nog. Voor meer info en de routekaarten (ook via GPS) zie onze pagina "Maashorstroutes".

Presentatie tussenevaluatie Inrichtings- en Beheersplan 12 juni

Het Bestuurlijk Regieteam (BRT) heeft een tussenevaluatie van het IBeP (inrichting- en beheerplan) (pdf) laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Op basis van deze tussenevaluatie heeft het BRT richtinggevende voorstellen gedaan. Op 12 juni zijn de 4 betrokken gemeenteraden, de Gebruikersraad en de Raad van advies nader geïnformeerd hierover. Twee van onze bestuursleden, die ook bij de gebruikersoverleggen hebben gezeten, zijn hierbij aanwezig geweest. Iris (secretaris) heeft namens alle deelnemers van dit gebruikersoverleg een korte presentatie gegeven over de ervaringen tot nu toe:

Er wordt nu binnen het gebruikersoverleg eindelijk constructief en regelmatig overleg gevoerd met de verschillende recreanten, die vaak ook omwonenden zijn. Aan de andere kant is er de grote vraag of en wat er met de uitkomst van het overleg wordt gedaan. Dit gaat voor advies naar de gebruikersraad en Maashorst in Uitvoering. Meer info, klik hier.

De tussenevaluatie wordt op 21 juni ook besproken in het volgende gebruikersoverleg.

Nadat direct betrokken partijen hun reacties op de tussenevaluatie hebben gegeven, komt het BRT met een eindadvies naar de Colleges van de vier gemeenten. De tussenevaluatie staat inmiddels ook al op de agenda voor de komende raadsvergaderingen eind deze maand. Wij blijven dit volgen, later meer.

Presentatie Dorpsraad Berghem 6 juni 2017

Op 6 juni hebben we een presentatie gegeven bij Dorpsraad Berghem. De informatieavond stond onder andere in het thema van recreatie. We hebben in het kort via een presentatie aangeven wat er in het laatste jaar is gebeurd en waar we nu staan.

Gebruikersoverleg 31 mei 2017

Op 31 mei hebben 2 van onze bestuursleden wederom deelgenomen aan het gebruikersoverleg. Via dit overleg is het niet mogelijk geldend beleid aan te passen.

Twee leden van de leden zullen plaats nemen in de Raad van Advies, om de belangen te behartigen van alle gebruikers. De Raad van Advies geeft informatie door aan Stichting Maashorst in Uitvoering, die onder leiding staat van het Bestuurlijk regieteam (BRT).  Welke 2 leden gaan deelnemen wordt in september beslist. De gebruikersraad staat onder leiding van een projectleider van Stichting Maashorst in Uitvoering en een lid van het Bestuurlijk regieteam.

Het volgend overleg is op 21-6-2017 waar we onze mening kunnen geven op de tussenevaluatie van het inrichting en beheerplan de Maashorst kunnen (Ibep). Deze tussenevaluatie van het Ibep kun je hier lezen (pdf).

Samengaan met Maashorst Open & de nieuwe ruiter- en menroutes Maashorst

Op 24 april hebben het kernteam van Maashorst Open, en het bestuur van onze stichting, weer met elkaar om de tafel gezeten en constructief overlegd. Wat is er in een notendop besproken:

 • De nieuwe ruiter- en menroutes, die op dit moment nog onder regie van Maashorst Open in de Maashorst worden aangelegd, zullen ergens in mei gereed zijn. Daarna volgt er nog een controle om na te gaan of alle geconstateerde knelpunten zijn opgelost. Vragen of meldingen hierover kun je mailen naar openingroutes@outlook.com.
 • Er volgt daarna een officiële opening van de nieuwe routes. Dit wordt gerealiseerd in co-productie met onze stichting.
 • Bij deze opening hoort een leuke ruiter- en menrit door de Maashorst. Een datum en bijzonderheden over inschrijving e.d. laten we jullie zo snel mogelijk weten.
 • Na de opening zullen Maashorst Open en onze Stichting samen verdergaan als de huidige stichting met 1 krachtig en duidelijk aanspreekpunt voor alle ruiters, menners en hippische ondernemers uit de regio Maashorst. Één doel, één organisatie en één achterban.
 • Vanuit ons bestuur en de kerngroep van Maashorst Open, worden 2 personen (en 2 reserve) voorgedragen die bij de vervolgbijeenkomsten van het gebruikersoverleg de belangen zullen behartigen van de ruiters en menners in onze regio.
 • Ons doel is en blijft 'vrije recreatie' in De Maashorst en Herperduin. Daarnaast zullen de ruiter- en menroutes die nu in de Maashorst worden gerealiseerd blijven bestaan en mogelijk op termijn worden uitgebreid (m.n. in het begrazingsgebied). We houden jullie hierover uiteraard op de hoogte.
 • ARK heeft ons gevraagd of we mee werken aan de proef met ruiters en menners in het gebied van de wisenten. De proef wordt uiteraard begeleid door meerdere experts op dit gebied. We zoeken nog ruiters die aan deze proef deel willen nemen. We hebben nog geen datum. Wil je je aanmelden? Stuur ons dan even een e-mail.

2e gebruikersoverleg 19 april 2017

Op 19 april zijn onze bestuursleden, wederom aangeschoven bij het gebruikersoverleg van De Maashorst. Er waren zo'n 40 aanwezigen. Er is met andere gebruikers zoals MTB, wandelaars, fietsers, omwonenden, natuurorganisaties etc. gesproken over o.a. routes, toegankelijkheid van het gebied en de grote grazers. Een volgend gebruikersoverleg zal van iedere gebruikersgroep (nog maar) 2 personen afvaardigen. Lees hier het verslag van het gebruikersoverleg van 19 april 2017 (pdf).


OPROEP; om de belangen van zoveel mogelijk ruiters en menners te kunnen behartigen in De Maashorst, hierbij de oproep om je (gratis) bij ons aan te sluiten. Praat mee en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Herperduin en De Maashorst. Je hoeft alleen een mail te sturen met je naam, emailadres en evt. telefoonnummer naar info@ruitersmennersherperduinmaashorst.nl

Informatiebijeenkomst gemeenteraadsleden 12 april 2017

Gisterenavond heeft er voor de raadsleden van de gemeenten Oss, Uden, Landerd en Bernheze een informatiebijeenkomst plaatsgevonden vanuit De Maashorst over o.a. de toegankelijkheid in de Maashorst. In mei verschijnt de tussenevaluatie van De Maashorst waarover de vier gemeenteraden in juni een beslissing nemen. Lees hier het verschenen krantenartikel daarover in BD.

1e gebruikersoverleg 28 maart 2017

Op 28 maart is er een eerste gebruikersoverleg geweest in het gemeentehuis in Uden. Lees hier de notulen van dit overleg (pdf)

Zo'n 100 mensen waren hierbij aanwezig. Verdeeld in groepen is o.a. gesproken over beleving en belangen van de diverse gebruikers in de Maashorst (waaronder ruiters, menners, mountainbikers, omwonenden, hondenbezitters, etc.). Meer info op de website van De Maashorst (klik hier)

Deze bijeenkomst krijgt nog een vervolg op 19 april a.s.


Op 8 maart is er een door de Maashorst georganiseerde inloopbijeenkomst geweest in Heesch. Tijdens deze vrij toegankelijke avond werd iedereen in de gelegenheid gesteld aan te geven wat men vind van de Maashorst t.a.v. toegankelijkheid en recreatie. Van deze avond is een samenvatting gemaakt (pdf).

Update 17 februari 2017

Gisterenavond op 16 februari is in de raadsvergadering van gemeente Uden o.a. gesproken over de onrust onder recreanten in de Maashorst. Dit naar aanleiding van de brieven die niet alleen wij, maar ook de fietsers- en mountainbikersverenigingen aan de raad hebben gestuurd. Resultaat van dit overleg is o.a. vastgelegd in drie aangenomen moties. Daarnaast is erkent dat de communicatie beter moet, het gebied open blijft voor recreanten en er meer rekening gehouden moet worden met de diverse gebruikersgroepen. Lees hier (agendapunt 7c) stukken en moties.

Update 15 februari 2017

In de afgelopen 2 maanden hebben we een informatiebijeenkomst gehouden, wijk- en dorpsraden aangeschreven, contacten gelegd met raadsleden, gesprekken gevoerd met betrokken wethouders van de 4 gemeenten en gesproken met diverse personen bij Maashorst in Uitvoering.

Ook zijn in ieder van de gemeenten werkgroepen aan de slag gegaan. Er zijn op dit moment bijna 1300 handtekeningen opgehaald van belanghebbenden en sympathisanten. Sponsors blijven zich melden, net als bedrijven en instanties die ons steunen.

Op 13 februari zijn alle gemeenteraadsleden van de gemeenten Oss, Uden, Landerd en Bernheze aangeschreven met de vraag te besluiten dat er vrije recreatie is en blijft voor ruiters en menners in Herperduin en de Maashorst.

Update 8 februari 2017

Op dit moment hebben 1100 !! belanghebbenden zich bij ons aangesloten. De afgelopen week verscheen er in het Brabants Dagblad een artikel waarin wij ons niet kunnen vinden. Een aantal van onze ruiters/en menners heeft daarop een brief ingestuurd. Klik onder dit bericht om de ingezonden brieven te lezen.


Ook internationaal westernamazone Rieky Young, en coureur en presentator Allard Kalff steunen onze stichting. Zij hebben voor ons een filmpje opgenomen om onze stichting te promoten. Klik hiernaast en bekijk het filmpje van Rieky Young hier. Bekijk het filmpje van Allard Kalff (klik) hier. Bekijk het filmpje van Annemarie van der Toorn hier.


Onze acties zijn ook door de politiek opgepikt. Afgelopen weken verschenen er meerdere artikelen in de krant zoals een  groot artikel in het Brabants Dagblad; "VDG en VVD dreigen met vertrek Oss uit de Maashorst". Wij zijn blij met de steun vanuit de politiek. Klik hieronder op de foto's / artikelen om ze te vergroten en te lezen.


Hieronder staan verschenen persberichten. Klik er op om te vergroten, te lezen en/of te dowloaden.

Sluit je bij ons aan!

Een stichting heeft geen leden zoals een vereniging dat heeft. Wij willen wel namens een achterban c.q. belanghebbenden (ruiters, menners en hippisch ondernemers) in overleg treden met betrokken organisaties. Je kunt je bij ons aansluiten door ons vrijblijvend en gratis een e-mail te sturen naar info@ruitersmennersherperduinmaashorst.nl met daarin je naam, email en evt. telefoonnummer. Geef ook even aan of je via nieuwsbrief op de hoogte wilt worden gehouden. Uiteraard is de privacy van je gegevens bij ons veilig.

Overleg met Maashorst

Op  29 december 2016 heeft ons bestuur een overleg gehad met de voorzitter van het Bestuurlijk Regieteam van de Maashorst, de voorzitter van Maashorst in Uitvoering en vertegenwoordigers van Maashorst Open. Dit was een eerste informatief kennismakingsgesprek. Hieruit zijn geen concrete oplossingen gekomen.

Dit krijgt uiteraard nog een vervolg.

Daarnaast zijn onze werkgroepen voor de gemeenten Uden, Landerd, Bernheze en Oss, bestaande uit erg enthousiaste ruiters & menners, actief van start gegaan. Zij zullen zich o.a. gaan bezig houden met het verder uitbreiden van onze achterban. Binnenkort meer info in onze nieuwsbrief en op onze website.


Informatiebijeenkomst en nieuwsbrief

Op 9 december hebben wij een drukbezochte en geslaagde informatiebijeenkomst gehad. Er schoven die avond zo'n 75 personen aan voor een interactieve avond.

Hierover lees je meer in onze nieuwsbrief van 18 december.


Bekijk het filmpje van onze bijeenkomst

Klik hier om het fillmpje te bekijken. Dit is een compilatie,

met een interview met onze voorzitter, gemaakt door Omroep Walraven.